Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą

Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą

Lietuvos socialinių mokslų centras vykdo Ekonomikos (S 004) mokslo krypties doktorantūros studijas.

 

Ekonomikos doktorantūros studijas Lietuvos socialinių mokslų centras vykdo kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Stojimo procedūras organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universitetas: https://vilniustech.lt/stojantiesiems/doktoranturos-studijos/400 .

 

Informacija apie 2024 m. priėmimo tvarką ir dokumentus

 

Priėmimo į doktorantūros studijas eiga: priėmimo į doktorantūrą prašymų ir dokumentų pateikimas ir registravimas, pretendentų į doktorantūrą dalyvavimas mokslo krypties doktorantūros komitetų vykdomame motyvaciniame pokalbyje vykdoma Vilniaus Gedimino technikos universitete (VILNIUS TECH); studijų sutarties pasirašymas vykdomas Lietuvos socialinių mokslų centre (LSMC).

Į ekonomikos doktorantūrą priimami asmenys, įgiję ekonomikos, vadybos, verslo, arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją.

 

Priėmimas į doktorantūros studijas vykdomas atviro konkurso būdu. Prašymą ir kitus privalomus dokumentus dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse pretendentai pateikia VILNIUS TECH Doktorantūros mokyklai (Vilnius, Saulėtekio al. 11, SRC 803 kab.; tel. (85)2744956, el.paštas doktor@vilniustech.lt ) iki prašymų pateikimo termino, kuris viešai skelbiamas VILNIUS TECH internetiniame puslapyje, pabaigos. Pagrindinis priėmimo į doktorantūrą konkursas vyksta birželio mėn.

 

Stojantieji į doktorantūrą Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros mokyklai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą*;
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu pateikti Studijų kokybės vertinimo centro arba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių studijų centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • disertacijos tematikos, į kurią pretenduojama, mokslinio vadovo rekomendaciją-sutikimą;
 • mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą arba mokslinio tyrimo pasiūlymą pagal prašyme nurodytą tematiką (prašom įvertinti, kad mokslinio tyrimo pasiūlymas (kuriame apibendrintai pateikiamas temos aktualumas, mokslinis naujumas ir problema, tikslas, uždaviniai, reikšmė, metodologija ir laukiami rezultatai), skaičiuojant bendrą konkursinį balą, gali gauti iki 3 balų, o mokslinis referatas (mokslinį referatą turi sudaryti: įvadas, literatūros apžvalga, tyrimo metodologija ir literatūros sąrašas) – iki 1 balo)
 • banko kvitą arba pavedimo kopiją apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką;
 • paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas. Visi stojantieji privalo atvykti į mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su pretendentais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Į pakviestųjų į doktorantūrą sąrašą doktorantūros komitetas atrenka aukščiausią konkursinį balą pagal kiekvieną tematiką surinkusius pretendentus. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

* – Stojantieji į doktorantūrą prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip vieną disertacijos tematiką (iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo arba siūlyti savo tematiką).

 

Stojamosios studijų įmokos kaina ES piliečiams - 50 Eur.

Stojamosios studijų įmokos kaina ne ES piliečiams - 100 Eur.

 

Stojamosios studijų įmokos rekvizitai: 

įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka

mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas

įmokos kodas – 102918

 • gavėjas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • gavėjo bankas – AB „Swedbank“
 • sąskaitos Nr. – LT32 7300 0100 0245 9012
 • SWIFT kodas – HABALT22
 • gavėjas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • gavėjo bankas – AB SEB
 • sąskaitos Nr. – LT39 7044 0600 0031 7750
 • SWIFT kodas – CBVILT2X

 

Daugiau apie 2024 m. priėmimo tvarką ir dokumentus:   https://vilniustech.lt/stojantiesiems/doktoranturos-studijos/priemimas-2024-m/priemimo-i-doktorantura-taisykles/345861 

 

2024 m. Ekonomikos mokslo krypties (S 004) doktorantūros temos ir vadovai: 

 

Potencialių priemonių, galinčių sumažinti rinkos galios naudojimą šalies ekonomikoje daugiakriterinis vertinimas (A Multi-criteria assessment of the measures potentially capable of decreasing the manifestation of the market power in the state‘s economy). Vadovas dr. Mangirdas Morkūnas.

 

Vietinių maisto sistemų atsparumo vertinimas (Assessing the resilience of local food systems). Vadovė dr. Nelė Jurkėnaitė.

 

Energijos efektyvumo atotrūkio vertinimas žemės ūkyje (Assessment of Agricultural Energy Efficiency Gap). Vadovai prof. dr. Dalia Štreimikienė, dr. Tomas Baležentis.

 

Žaliojo augimo vertinimo metodų suderinamumas (Compatibility of the Methods for Analysis of the Green Growth). Vadovai prof. dr. Dalia Štreimikienė, dr. Tomas Baležentis.

 

Žemės ūkio paramos priemonių poveikio regionų vystymuisi vertinimas (Impact assessment of agricultural support measures on regional development). Vadovė dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė.

 

Investicijų į žmogiškuosius išteklius efektyvumo vertinimas (Effectiveness evaluation of investment in human resources). Vadovai dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, dr. Rita Lankauskienė.

 

Žemės ūkio politikos formavimo priemonių efektyvumo vertinimas transformacijų kontekste (Effectiveness evaluation of agricultural policy-making tools in the context of transformation). Vadovai dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, dr. Rita Lankauskienė.