Pagrindinis / Paslaugos / Žemės ūkio ekonomikos terminų žodynas

Žemės ūkio ekonomikos terminų žodynas

Žemės ūkio ekonomikos terminų žodynas

 

Pratarmė

Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, įsigaliojo ES teisės aktai, keitėsi bendroji žemės ūkio politika, atsirado naujų ekonominių reiškinių ir procesų, kuriems apibūdinti vartojami nauji terminai. Todėl Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) 2009 metais pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą darbų programą pradėjo atnaujinti Žemės ūkio ekonomikos terminų aiškinamąjį žodyną (toliau – žodynas), kurio pirmoji redakcija buvo parengta 2005 metais. Vėliau darbas tęstas pagal LAEI mokslo tyrimų darbų planą.

Atnaujinant žodyną buvo vadovautasi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) patvirtintais Terminų žodynų rengimo bendraisiais reikalavimais. Sudarant terminus laikytasi bendrųjų terminologijos principų ir kriterijų (taisyklingumo, tikslumo, trumpumo ir kt.), atsižvelgta į VLKK rekomendacijas.

Atnaujintame žodyne pateikti dažnai vartojami žemės ūkio ekonomikos ir kai kurie bendrieji ekonomikos, finansų, statistikos, aplinkos, ekologijos terminai, kurių vartojimas glaudžiai susijęs su žemės ir maisto ūkio bei žuvininkystės sritimi, jų paaiškinimai lietuvių kalba ir atitikmenys anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis. Pirmenybė teikta Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamoms terminų reikšmėms.

LAEI dalyvavo rengiant Nacionalinę 2007–2013 metų kaimo plėtros strategiją, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir kitus strateginius žemės ūkio dokumentus, instituto Terminijos komisija jau keletą metų teikia pastabas ir siūlymus dėl Žemės ūkio ministerijos Terminijos komisijos svarstomų terminų, kurie teikiami VLKK. Todėl šiame žodyne pateikti ir terminai, kuriuos jau yra aprobavusi VLKK.

Siekiant ugdyti specialistų dalykinės kalbos kultūrą, pateikti kartais vis dar vartojami, bet VLKK nerekomenduojami vartoti terminai su nuoroda į taisyklingą terminą.

Žodynas – LAEI parengta informacinė sistema, kurią sudaro nustatyta tvarka sutvarkytų ir pateiktų terminų visuma, kuria gali naudotis Lietuvoje ar užsienyje gyvenantys žemės ūkio ekonomikos specialistai, studentai ir visi interneto vartotojai.

Žodyno rengėjai nuoširdžiai dėkoja Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro darbuotojams dr. Robertui Stunžinui ir Dianai Šilobritaitei, pateikusiems naudingų pastabų bei patarimų, bei užsienio kalbų ekspertams doc. dr. Vytautui Valiukėnui, doc. dr. Sigitui Plaušinaičiui ir dr. Linai Plaušinaitytei, peržiūrėjusiems žodyno terminų atitikmenis užsienio kalbomis.

Darbo grupės vadovas – LAEI mokslinis sekretorius dr. Virgilijus Skulskis, rengėjai: tyrėja Vilija Girgždienė, jaun. mokslo darbuotoja Lina Batuliavičiūtė ir kiti LAEI mokslo darbuotojai. Lietuvių k. redaktorė Vaida Šilaikienė. IT specialistas Mantas Pisaravičius

Žodynas apsvarstytas LAEI Terminijos komisijoje (2012 m. vasario 29 d. protokolo Nr. 2012-1) ir rekomenduotas pateikti vertinti VLKK.

 

Žodyno sandara

Žodyną sudaro daugiau kaip 1300 terminų ir jų junginių, kurie pateikiami penkiomis kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų). Norint jas pakeisti, reikia pele spustelėti atitinkamą vėliavėlę su dviraide užsienio kalbos tarptautine žyma.

Terminų ieškoti galima keliais būdais: pagal abėcėlę, vartojimo sritis, lizdus (įrašant pagrindinį termino žodį paieškos laukelyje) arba ieškoti konkretaus termino (įrašant visą ar jo dalį).

Termino aprašą sudaro: terminas ar terminų junginys (Palemono šriftu, kirčiuotas), statusas, vartojimo sritis, sinonimas (jeigu jis yra), termino apibrėžtis, jo atitikmenys anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis, apibrėžties šaltinis.

Prie terminų junginio ir atitikmenų užsienio kalbomis skliausteliuose pateikta santrumpa, jei tokia vartojama.

Termino ar terminų junginio statusas gali būti: aprobuotas – jei terminas patvirtintas VLKK ir vartojamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose; teiktinas – įtrauktas į kitus žodynus ir atitinka pagrindinius terminologijos principus bei lietuvių kalbos taisyklingumo reikalavimus; neteiktinas – pagrindinių terminologijos principų ir lietuvių kalbos taisyklingumo reikalavimų neatitinkantis terminas ar terminų junginys, kurį privaloma keisti taisyklingu; kiti terminai statuso neturi. Prie neteiktino termino nurodytas terminas, kurį VLKK rekomenduoja vartoti. Pavyzdžiui, prie termino „sąlyginis gyvulys“ įrašyta „keistinas terminu „sutartinis gyvulys“.

Visi terminai suskirstyti į 6 vartojimo sritis: žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas; ekonomika; finansai; statistika; kitos sritys (aplinka, ekologija, darbo teisė, kt.); organizacijos, tarptautiniai susitarimai.

Terminų ar terminų junginių sinonimai įtraukti į bendrą terminų sąrašą, vietoje apibrėžties pateiktas sutrumpinimas žr. ir terminas, kurio straipsnyje yra apibrėžtis ir atitikmenys užsienio kalbomis. Pavyzdžiui, prie termino „žemės ūkio kooperatinė bendrovė“ yra nuoroda „žr. terminą „žemės ūkio kooperatyvas“.

Prieš užsienio kalbų atitikmenis pateiktos vėliavėlės su atitinkamos užsienio kalbos dviraide tarptautine žyma: EN – anglų k., DE – vokiečių k., FR – prancūzų k., RU – rusų k.

Terminų atitikmenyse vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis prie pagrindinio daiktavardžio nurodyta gramatinė giminės ir (ar) daugiskaitos žyma (m – vyriškoji giminė, f – moteriškoji, n – bevardė, pl – daugiskaita).

Užsienio kalbų atitikmenų sinonimai atskirti kabliataškiu.

 

Sutrumpinimai

f – moteriškoji giminė

m – vyriškoji giminė

n – bevardė giminė

pl – daugiskaita

žr. – žiūrėti

angl. – anglų kalba

lot. – lotynų kalba

e. – elektroninis