Pagrindinis / Mokslas / Moksliniai projektai

Moksliniai projektai

ESIRA projektas pripažįsta, kad inovatyvios socialinės ekonomikos iniciatyvos, orientuotos į vietinius tinklus, kompetencijas ir išteklius, gali padėti pažinti svarbų piliečių vadovaujamos veiklos vaidmenį tenkinant kaimo vietovių, ypač marginalizuotų, poreikius. Pagrindinis ESIRA tikslas – prisidėti prie vietovei būdingų naujoviškų socialinės ekonomikos iniciatyvų, skirtų kaimo įtraukčiai ir plėtrai marginalizuotose kaimo vietovėse, kūrimo, remiant įgalinančias sąlygas, gerai tarpusavyje susijusią politikos architektūrą ir tiesiogiai bandant naujoviškus sprendimus, kurie galiausiai sukuria labiau įtraukias, atsparias ir klestinčias kaimo vietoves.
2024 m. sausio 15 d. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas pradeda naują Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos Lietuvos–Ukrainos programos projektą – ,,Ekologinio žemės ūkio plėtra: biologinės įvairovės išsaugojimas ir ekocido padarinių įveikimas“. Projektas priskirtinas socialinių ir humanitarinių bei ekologijos ir racionalios gamtonaudos tematinėms grupėms, kas atskleidžia projekto tarpdiscipliniškumą.
Europos Komisijos (toliau – EK) 2022 m. ataskaitoje ,,Žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos sąsajų užtikrinimas naujomis geopolitinėmis aplinkybėmis“ pažymi, kad klimato ir aplinkos krizės, demografiniai pokyčiai ir geopolitinis nestabilumas kels grėsmę Europos Sąjungos (toliau – ES) žemės ūkio atsparumui ir siekiui užtikrinti tvarumą. Todėl, naujomis geopolitinėmis aplinkybėmis ES turi sumažinti savo priklausomybę nuo pašarų, trąšų ir kitų išteklių importo, nekenkiant  žemės ūkio sektoriaus našumui, apsirūpinimo maistu saugumui ar sektoriaus žalinimui.
Projektu siekiama nustatyti, kurie Lietuvai būdingi Euro2040 ūkininkų profiliai pasižymi didžiausiu bei mažiausiu ekonominiu atsparumu. Siekiant šio tikslo bus ne tik verifikuoti Lietuvai būdingi Euro2040 ūkininkų profiliai, bet ir sukurtas universalus ekonominio atsparumo matavimo ūkių lygmeniu indeksas, kurio sudarymui bus naudojami bent 3 iš SAW, TOPSIS, VIKOR, COPRAS ir EDAS daugiakriterinių tyrimų metodų.
Lietuvos socialinių mokslų centro mokslininkai dalyvauja programos „Europos horizontas“ projekte GRASS Ceiling. GRASS Ceiling projektas siekia nustatyti kontekstą, kuriame moterys gali įgyvendinti socioekologines inovacijas, t. y., tokias inovacijas, kurios leidžia reaguoti į socioekologinius iššūkius ir padidinti kaimiškųjų vietovių atsparumą. Tai yra svarbu įgyvendinant Jungtinių Tautų tikslus, susijusius su lyčių lygybe, Europos Sąjungos lyčių lygybės strategiją ir siekiant tikslų, numatytų strategijoje “Nuo ūkio iki stalo”, Ilgalaikėje ES kaimo vietovių vizijoje ir Europos socialinių teisių ramstyje.
2023 m. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas pradeda naują "Europos horizontas" projektą "Tools4CAP - Inovatyvių priemonių rinkinys, įgalinantis veiksmingą BŽŪP valdymą siekiant ES tikslų". Tools4CAP įgyvendinamas pagal HORIZON EUROPE-CL6-2022-GOVERNANCE-01 koordinavimo ir paramos veiksmų (CSA) kvietimą ”Inovatyvios priemonės ir metodai, skirti įvertinti veiksmingą BŽŪP strateginių planų rengimą, stebėseną ir įgyvendinimą”.
erdn-20-years.jpg
2022 m. rugsėjo 15–16 d. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMU) Ekonomikos ir kaimo plėtros instituto mokslininkės dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė ir dr. Rita Lankauskienė dalyvavo Mielno mieste (Lenkija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokslo bendradarbiavimas ir patirtis remiant kaimo plėtros politiką“, skirtoje Europos kaimo plėtros tinklo, ERDN (2002–2022), 20-mečiui.
PV projekto baneris1.png
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija finansuoja Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vykdomą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektą, skirtą išanalizuoti ir įvertinti vertės grandinių, naudojančių vietines žaliavas aukštos pridėtinės vertės inovatyvių produktų gamybai, plėtros galimybes.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą finansuoti Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto parengtą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektą, skirtą parengti mokslines rekomendacijas dėl maisto praradimų ir maisto atliekų pirminėje maisto produktų gamyboje mažinimo.
Projekto tikslas - pasiūlyti kiekybinę gyvybingos maisto tiekimo grandinės analizės ir palaikymo sistemą COVID-19 pandemijos kontekste. Projektu siekiama pasiūlyti strategijas Lietuvos maisto tiekimo grandinėms sustiprinti, kartu padidinant jų atsparumą būsimoms krizėms.