Agnė Žičkienė

Agne Zickiene.jpg
Agnė Žičkienė
dr. Agnė Žičkienė
Asocijuotoji mokslininkė
Projektinių veiklų grupė
Mokslinių interesų sritys: ES BŽŪP, tiesioginės išmokos; Paramos žemės ūkiui priemonių modeliavimas; Žemės ūkio atsparumas; Ūkininkų ekonominė elgsena.

Ekspertinės plėtros darbai

 • Žemės ūkio paskirties žemės rinkos pokyčių tyrimas (2005 m., 2006 m.).
 • Augalininkystės kokybės ir kontrolės institucijų viešojo administravimo funkcijų ir struktūros optimizavimo tyrimas (2006 m.).
 • Siūlymai dėl naujų valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimo (2007 m.).
 • ES patirtimi ir perspektyvomis paremto Lietuvos veislininkystės modelio parengimas (2007 m.).
 • Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos reformos įgyvendinimas Lietuvoje (2008 m.).
 • Pasaulio žemės ūkio politikos tendencijos (2008 m.).
 • Tiesioginių išmokų lygio ES mastu suvienodinimo modelių sukūrimas (2009 m.).
 • Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų analizė ir su šiomis funkcijomis susijusių darbų realių apimčių ištyrimas kiekvienoje šalies savivaldybėje (2010 m.).
 • Specialių paramos priemonių pieno sektoriaus plėtrai 2014 m., atitinkančių Europos Sąjungos reglamentą Nr. 73/2009 68(1), parengimas (2013 m.).
 • BŽŪP tiesioginių išmokų intervencinių priemonių modeliavimas (2019 m.)
 • 2019 m. Susietosios paramos tikslių išmokų dydžių už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką nustatymas (2020 m.)
 • Papildomos pajamų perskirstymo paramos tvarumui didinti schemos finansavimo poreikio tikslinimas ir pagrindimas (2020 m.)
 • Papildomos pajamų paramos jauniesiems ūkininkams schemos finansavimo poreikio tikslinimas ir pagrindimas (2020 m.)
 • Susietosios pajamų paramos pagal ES teisės aktų pasiūlymų, reglamentuojančių paramos tiesioginėmis išmokomis įgyvendinimą, skyrimas žemės ūkio (augalininkystės ir (ar) gyvulininkystės) sektoriams Lietuvoje 2021-2027 m. (2020 m.)
 • Ekspertinės konsultacijos dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano dalių, susijusių su tiesioginėmis išmokomis, rengimo (2021 – 2022 m.).

Projektinė veikla

 • Ko-koordinatorė. “ANEMOS projektas: mitybos stebėsenos sistemų atnaujinimas ir plėtra” (2008- 2010).
 • Projekto vykdytoja. „Agri-Policy 7FP projektas, stiprinantis mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą žemės ūkio politikos srityje“ (2008-2010).
 • Projekto vykdytoja. „Tinkamiausių Lietuvos sąlygomis greito poveikio žemės ūkio ekonominio atsparumo didinimo priemonių nustatymas COVID-19 pandemijos padarinių mažinimui” (2020).
 • Projekto vykdytoja. ,,Perėjimas prie mažaanglės energetikos Lietuvos neurbanizuotose vietovėse: įvairiapusė kliūčių ir verslo modelių analizė” (2021).
 • Projekto vykdytoja. „Žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinių gyvybingumas COVID-19 iššūkių kontekste: tikimybinis modelis” (2022).

Straipsniai profesiniuose leidiniuose

 • A. Čiapaitė. Žemės ūkio paskirties žemės rinka. (2005) Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto produktai, Nr. 4 (30), pp. 68-73.
 • A. Čiapaitė. Žemės ištekliai ir jų valdymas. (2006). Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2005. pp. 13- 19
 • A. Čiapaitė. Žemės ištekliai ir jų valdymas. (2007) Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2006. pp. 24- 29
 • A. Čiapaitė. Lietuvos ir kai kurių kitų Europos Sąjungos šalių žemės rinkos ypatumai. (2006) Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto produktai, Nr. 3 (33), pp. 103-110.
 • A. Čiapaitė, V. Dapkutė Valstybės parama veislininkystei ES šalyse (2008) Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto produktai, Nr. 1 (39), pp. 100-103.
 • A. Čiapaitė, V. Dapkutė. ES ir nacionalinė parama ir jos įtaka Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtrai. (2009) Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2008. pp. 13-21
 • A. Čiapaitė. Pelningas ūkininkavimas be valstybės paramos. (2009) Mano ūkis, Nr. 2, pp. 18-19
 • A. Čiapaitė. Bendroji žemės ūkio politika: iki ir po 2013-ųjų. (2010) Mano ūkis, Nr. 2, pp. 20- 21