Demografinių veiksnių poveikis kaimo gyvybingumui

2014-03-26
Demografinių veiksnių poveikis kaimo gyvybingumui

Vienas iš postmodernistinio pasaulio bruožų - kaimo nykimas. Kaimas sensta, jame vykdomos veiklos nepopuliarios tarp jaunimo, todėl jaunuoliai emigruoja į miestus, renkasi kitus užsiėmimus, kurie įdomesni, teikiantys didesnes pajamas ir pan. Kaimo gyvybingumas - daugelio šalių politikų susirūpinimo objektas. Jų gyvybingumo potencialas priklauso nuo daugelio veiksnių. Viena iš sričių - demografinis regiono potencialas. Šio straipsnio tikslas - nustatyti regionų gyvybingumo ir demografinių rodiklių sąryšį. Tuo tikslu Lietuvos savivaldybės buvo sugrupuotos į 3 regionus pagal vidaus migracijos saldo ir tokiu būdu suformuotuose regionuose buvo tiriamos demografinių rodiklių reikšmių kitimo tendencijos. Atliktas tyrimas parodė, kad negyvybingi regionai tuo pačiu metu yra ir labiau kaimiški ir juose visų tirtų demografinių rodiklių reikšmės tiriamuoju laikotarpiu buvo blogesnės už mažiau gyvybingų ir gyvybingų regionų atitinkamų rodiklių reikšmes, kas suponuoja skirtingų politikos priemonių regionų socialinei raidai plėtoti politikos priemonių paketą.

JEL kodai: Q140, Q180, R110.

Raktiniai žodžiai: demografinių rodiklių sistema, kaimo gyvybingumas, kaimo regionai, viešoji gėrybė.

Kuliešis, G,; Pareigienė, L. 2014. Demografinių veiksnių poveikis kaimo gyvybingumui. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(1): 66-73. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

Mokslo publikacija Demografinių veiksnių poveikis kaimo gyvybingumui