LEADER+ įgyvendinimo pažangos vertinimas: Lietuvos atvejo studija

2010-01-06
LEADER+ įgyvendinimo pažangos vertinimas: Lietuvos atvejo studija

2004 m. Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, atsivėrė realios galimybės kartu su visomis ES valstybėmis-narėmis siekti ekonominės ir socialinės sanglaudos, pasinaudojant struktūrinių fondų parama kaimo plėtrai. Viena priemonių šiam tikslui pasiekti - LEADER+ pobūdžio priemonė, kuri ES senosiose šalyse tuo metu buvo įgyvendinama kaip trečiasis LEADER iniciatyvos etapas. 2004-2006 m. Lietuvoje buvo priimami teisės aktai, formuojamos institucijos, ugdomi vietos plėtros strategijoms parengti ir joms įgyvendinti reikalingi administraciniai gebėjimai bei finansuojamas bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas.
Straipsnyje pateikiama pasirengimo įgyvendinti LEADER Lietuvoje analizė, vietos veiklos grupių (VVG), įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, charakteristikos ir veiklos principai, bandomųjų integruotų strategijų ir vietos projektų įgyvendinimo ypatumai, bendradarbiavimo iniciatyvų mastas ir pobūdis. Remiantis statistine analize, VVG apklausa, rezultatų priežastingumo paieška, procesų modeliavimu, ES šalių patirtimi, suformuoti pasiūlymai dėl efektyvesnio LEADER metodo įgyvendinimo 2007-2013 metais.

Raktažodžiai: bandomoji integruota strategija, kaimo vietovių plėtra, LEADER, vietos projektas, vietos veiklos grupė

Ribašauskienė, E.; Naujokienė, R. LEADER+ įgyvendinimo pažangos vertinimas: Lietuvos atvejo studija // Žemės ūkio mokslai, 2009. T. 16. Nr. 3-4. p. 113-120, ISSN 1392-0200 (EBSCO, Central & Eastern European Academic Source, CAB Abstracts).