Pasirinktų žemės ūkio produktų kainų pokyčių tyrimas: žemės ūkio gamintojo aspektas

2021-12-30
Pasirinktų žemės ūkio produktų kainų pokyčių tyrimas: žemės ūkio gamintojo aspektas
Jurkėnaitė_mokslo studija.png

Pastarųjų dešimtmečių žemės ūkio ir maisto produktų kainų šuoliai ir susiklosčiusi „kainų žirklių“ situacija dažnai pažeisdavo ekonominę tvarumo dimensiją ir neleisdavo sąžiningai atlyginti už ūkininkų darbą ir patirtas išlaidas. Ši problema tapo dar aktualesnė, augant ES rinkos integracijos lygiui, nes Lietuvai buvo sunku konkuruoti su aukštą produktyvumo lygį turinčiais pagrindiniais ES rinkos žaidėjais. Daugelis ūkių neišgyveno ir pakeitė verslo pobūdį arba visiškai pasitraukė iš gamybos.


Tyrimo tikslas - įvertinus žemės ūkio produktų gamintojo kainos pokyčius ir juos lemiančius veiksnius, pasiūlyti kainų valdymo priemones, užtikrinančias žemės ūkio produkcijos gamintojų verslo tvarumą.


Tyrimo problema: kokie yra svarbiausi veiksniai, ir kaip jie veikia žemės ūkio produktų gamintojų kainas? Veiksnių svarbos nustatymas ir ryšių aprašymas leidžia visapusiškai matyti situaciją, išryškinti rinkos funkcionavimo problemas ir sudaro galimybę svarstyti neakivaizdžias kainų valdymo priemones, kurios gali paveikti žemės ūkio produktų gamintojų kainų dinamiką.

 

Pirmojoje dalyje pateikta įvairiuose tyrimuose taikytų vertikalųjų ir horizontaliųjų kainų pokyčių perdavimo vertinimo metodologinių gairių analizė, aptariant metodų raidą bei išryškinant tyrėjų pasirinktų metodų privalumus ir trūkumus. Ši dalis išskiria svarbiausius kainų pokyčių perdavimo tyrimo etapus ir juose taikomus metodus.


Antrojoje dalyje pateikta informacija apie tyrime naudotus duomenis ir aprašomos pritaikytos metodologinės gairės. Tyrimas įtraukia šiuos svarbius etapus: duomenų charakteristikų nustatymą, Grangerio priežastingumo tyrimą, ilgalaikio ryšio nustatymą, ilgalaikės ir trumpalaikės kainų ryšio dinamikos aprašymą, taikant NARDL modelį, grįžimo prie pusiausvyros greičio nustatymą ir asimetrijos tyrimą, ekspertinį vertinimą.


Trečiojoje dalyje nagrinėjami pasirinktų kiaulienos produktų, viščiukų broilerių, geriamojo pieno ir kviečių rinkos kainų pokyčiai nuo 2014 m. sausio mėn. iki 2021 m. birželio mėn. Empirinis tyrimas leidžia analizuoti gamintojo kainos pokyčius, derinant vertikaliųjų, erdvinių ir pokyčių tarp produktų ekonometrinio modeliavimo rezultatus ir nustatant, kokie ryšiai yra itin svarbūs, paaiškinant gamintojo kainos pokyčius per nagrinėtą laikotarpį. Tyrimas taip pat papildytas ekspertų situacijos vertinimu. Studija išryškina reikšmingus nagrinėtų žemės ūkio produktų kainų perdavimo mechanizmų skirtumus ir leidžia teigti, kad ES rinkos ir stambiausių ES gamintojų įtaka lietuviškai rinkai priklauso nuo nagrinėjamo produkto.


Paskutinėje dalyje pateiktas svarbiausių rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijos.

 

 

Jurkėnaitė, N. 2021. Pasirinktų žemės ūkio produktų kainų pokyčių tyrimas: žemės ūkio gamintojo aspektas: Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centras. 108 p.: iliustr., santr. angl.

 

© 2021

Visos teisės priklauso Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą 
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga