ŪADT tyrimo duomenys

2019-11-20
ŪADT tyrimo duomenys

EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ ŪKIŲ APSKAITOS DUOMENŲ TINKLAS


ES šalyse, įgyvendinant Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP), nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, vykdomas ūkininkų veiklos ekonominės ir finansinės būklės monitoringas. Tai padeda daryti ŪADT – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ši sistema pradėjo funkcionuoti Europos ekonominėje bendrijoje (EEB) kartu su BŽŪP. EEB, atsižvelgdama į steigimo sutartį, EK siūlymą ir Europos Parlamento nuomonę, kad BŽŪP plėtra reikalauja objektyvios ir visapusiškos informacijos apie įvairių kategorijų ūkių pajamas bei jų ūkinę veiklą, 1965 m. birželio 15 d. priėmė reglamentą Nr. 79/65/EEB dėl Bendrijos tinklo ūkių apskaitos duomenims kaupti sukūrimo. 2009 m. ES Taryba patvirtino naują reglamentą (Council Regulation (EC)) Nr. 1217/2009, kuris pakeitė ankstesnįjį. Šio reglamento 1 straipsnis apibrėžia konkrečius šio tinklo tikslus:

 

            1. Norint patenkinti BŽŪP poreikius, yra sukurtas Bendrijos tinklas ūkių apskaitos duomenims rinkti (toliau – duomenų tinklas).

 

            2. Duomenų tinklo paskirtis yra rinkti apskaitos duomenis, kurių reikia:

                 a) kasmetiniam žemės ūkio valdų, patenkančių į tyrimus pagal 5 straipsnį, pajamų nustatymui;

                 b) žemės ūkio valdų veiklos analizei.

 

           3. Pagal šį reglamentą gauti duomenys pirmiausia yra pagrindas Komisijai rengti ataskaitas apie žemės ūkio ir žemės ūkio rinkų padėtį bei ūkių pajamas Bendrijoje. Ataskaitos kasmet pateikiamos Europos Parlamentui ir Tarybai, ypač kasmetiniam žemės ūkio produktų kainų nustatymui.

2001 m. buvo priimti Lietuvos teisės aktai dėl ŪADT sistemos kūrimo ir žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos. Juose nurodytos institucijos, vykdančios tyrimą. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis ES ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą institutui.

 

          Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis ŪADT teikia savanoriškai. Europos parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą (ES) Nr. 45/2001, apsaugantį pirminių duomenų konfidencialumą. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, yra neskelbtina. Skelbti galima tik agreguotus duomenis, rodančius ūkių grupių vidutinius rezultatus. Reikalaujama, kad vienoje grupėje būtų ne mažiau kaip 15 ūkių.

ŪADT duomenimis naudojasi įvairios ES institucijos (pirmiausia EK), nagrinėdamos rinkų (javų, mėsos, pieno ir kt.), žemės ūkio, kaimo plėtros ir kitas problemas. Šio duomenų tinklo naudotojai yra ir šalių valstybinės bei nevalstybinės institucijos, žemės ūkio ministerijos, universitetai, mokslinio tyrimo institutai, profesinės organizacijos, atstovaujančios žemės ūkio produkcijos gamintojams ir pan.

 

 

 

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) = FADN Survey Results

 

Leidėjas: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 

Leidžiamas nuo: 1996 m.

 

Periodiškumas: Metinis

 

ISSN: 2029-1221

 

Apie leidinį

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 m. kasmetiniuose leidiniuose. 2011 metų leidinys parengtas pagal 1300 ūkininkų ūkių ir 48 bendrovių, užsiimančių žemės ūkio veikla, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo gamybinę ir finansinę veiklą, duomenis. Respondentiniai ūkiai apima visas šalies savivaldybes, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Leidinyje pateikiami vidutiniai svertiniai ūkių veiklos rodikliai.

 

Europos Sąjungos (ES) ŪADT sistema veikia jau nuo 1965 m., tačiau ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti ŪADT.

 

Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai (EK) teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. Senųjų ES valstybių patirtis rodo, kad tyrimas turi apimti gerokai didesnį ūkių skaičių, kad būtų patenkinti ir šalies vidaus poreikiai, ir išliktų pakankamai ūkių, keičiantis jų struktūrai.

 

2001 m. buvo priimti Lietuvos teisės aktai dėl ŪADT sistemos kūrimo ir žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos. Juose nurodytos institucijos, vykdančios tyrimą. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis ES ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą institutui.

 

Leidinyje yra statistinių lentelių. Jos apibūdina šalies ūkių veiklos rezultatus. Duomenys pateikti pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

 

Leidinys skiriamas ūkininkams, bendrovių specialistams, žemės ūkio valdymo darbuotojams, politikams, mokslo ir mokymo įstaigų specialistams bei visiems besidomintiems žemės ūkio įmonių veikla.

 

 

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2019

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2018

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2017

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2016

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2015

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2014

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT) tyrimo duomenys) 2013

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT) tyrimo duomenys) 2012

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT) tyrimo duomenys) 2011

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2010

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2009

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2008

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2007

Žemės ūkio respondentinių įmonių duomenys 2006

Žemės ūkio respondentinių įmonių duomenys 2005 

Žemės ūkio respondentinių įmonių duomenys 2004

Žemės ūkio respondentinių įmonių duomenys 2003

 

© Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui.

Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.