Pagrindinis / Apie EKVI / Tyrimų kryptys

Tyrimų kryptys

Mokslo infrastruktūros skyriaus veiklos sritys:

 • rengti Instituto informacinių leidinių elektroninę leidybą ir rūpintis jos skelbimu elektroninėje erdvėje, organizuoti informacinės medžiagos leidybą ir sklaidą;
 • redaguoti Instituto dokumentus, leidinius, konsultuoti Instituto darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
 • užtikrinti kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūrą; diegti kompiuterinę įrangą ir kompiuterizuotas informacines sistemas, užtikrinti jų funkcionavimą, administruoti kompiuterizuotas darbo vietas;
 • užtikrinti Instituto techninės-informacinės įrangos nuolatinį funkcionavimą, priežiūrą ir operatyvų gedimų šalinimą;
 • užtikrinti Instituto materialinių vertybių saugumą; organizuoti tinkamą materialinių vertybių apskaitą, eksploataciją ir apsaugą; dalyvauti inventorizuojant Instituto materialines vertybes;
 • organizuoti Instituto aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis; užtikrinti Instituto darbuotojų darbo vietų aprūpinimą darbo priemonėmis;
 • užtikrinti, kad kuo ekonomiškiau ir efektyviau būtų naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai;
 • užtikrinti Instituto pastato ir patalpų priežiūrą, pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus; rūpintis Instituto personalo darbo patalpomis ir darbo sąlygomis; prižiūrėti ir remontuoti Instituto patalpas bei sanitarinius įrenginius; užtikrinti, kad Institute būtų vykdomi saugos darbe reikalavimai, laiku būtų tikrinama priešgaisrinė ir darbo patalpų saugos sistema bei aparatūra, kontroliuoti techninę jų būklę;
 • užtikrinti Instituto patalpų priežiūrą (valymą, remontą) ir apsaugą;
 • užtikrinti tinkamą Instituto pastato eksploatavimą ir priežiūrą;
 • užtikrinti racionalią autotransporto priemonių eksploataciją, nustatyti jų poreikį;
 • organizuoti įėjimo į Instituto pastatą kontrolę.

 

Leidyba: Institutas nuolat leidžia recenzuotus mokslo ir informacinius-analitinius leidinius

 • Institute yra rengiamos mokslo studijos ir monografijos, kurias recenzuoja nemažiau kaip 2 išoriniai recenzentai (ne Instituto darbuotojai), parengti tokie darbai yra apsvarstomi Metodinėje ir ekonomikos doktorantūros komisijoje, kuri pritaria arba nepritaria dėl jų publikavimo;
 • rengiami kiti informaciniai ir analitiniai leidiniai, kaip ir mokslo studijos bei monografijos, yra maketuojami, redaguojami ir atliekama korektūra, gaunamas ISSN ar ISBN numeris. Siekiant didesnio tarptautinio žinomumo, pagal autorių pageidavimus ir leidinio vertingumą sprendžiama dėl vertimo į anglų kalbą.