Tarptautinis projektas „Klimato kaitos įtaka ir galimybės Baltijos regionams vystytis“

2009-09-25
Tarptautinis projektas „Klimato kaitos įtaka ir galimybės Baltijos regionams vystytis“
Baltic Climate project

Tarptautinis projektas „Klimato kaitos įtaka ir galimybės Baltijos regionams vystytis“ įgyvendinamas pagal Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą „Baltijos jūros programa 2007–2013 m.“

 

Tarptautinis projektas pradėtas įgyvendinti 2009 metais. Iki 2012 metų bus įgyvendintos visos numatytos projekto veiklos. Projektą įgyvendina 23 partneriai iš 7 valstybių: Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos. Partneriai iš Rusijos dalyvauja kaip asocijuoti projekto partneriai.  Lietuvai projekte atstovauja du partneriai: LR žemės ūkio ministerija ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Partneriai iš kiekvienos šalies yra numatę tikslinę teritoriją savo šalyje, kurioje įgyvendinama projekto veikla. Lietuvos atveju buvo pasirinktas Panevėžio rajonas. 

 

Klimato kaita pastaraisiais metais vis labiau pastebima ir pripažįstama. Kartu didėja poreikis įvertinti, kaip klimato pasikeitimas keičia gamtą ir kokią daro įtaką valstybių ekonominei ir socialinei raidai. Šiuo projektu siekiama padėti įvertinti klimato kaitos keliamas grėsmes ir naujas galimybes vietos ir regioninėms institucijoms, kurios turi planuoti, kaip spręsti su klimato kaita susijusias problemas, siekiant užtikrinti tvarią regionų plėtrą. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas planavimo instrumentas, kuris padės vietos ir regioninėms institucijoms identifikuoti klimato kaitos grėsmes ir galimybes tikslinėse teritorijose, siūlyti reikalingus sprendimus ir juos įtraukti į institucijų strateginius planus. Projekto tikslinėmis grupėmis numatyti sprendimų priėmėjai, t. y. politikai, vietos ir regioninių institucijų vadovai, lobistai, tarp jųir iš privataus sektoriaus bei sprendimų rengėjai (viešosios institucijos, plėtros agentūros ir pan.). Įgyvendinant šias veikas, bus užtikrintas miesto ir kaimo bendradarbiavimo stiprinimas, sprendžiamos globalios problemos, susijusios su klimato kaita.

 

Projekte klimato kaitos grėsmės ir galimybės analizuojamos pagal keturis sektorius: namų ūkiuose, energetikoje, transporte ir žemės ūkyje. Projekto partneriai daugiausia veikų planuoja įgyvendinti transporto ir energetikos sektoriuose. Lietuva kaip pagrindinį sektorių pasirinko žemės ūkio sektorių.

 

Projektas rezultatai prisidės prie Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos tikslų įgyvendinimo:

  • konstruktyviai bendradarbiaujančios Baltijos jūros regiono savivaldybės, regionai ir kiti dalyviai, sprendžiant klimato kaitos problemas;
  • išaugęs Baltijos jūros regiono savivaldybių ir regionų konkurencingumas;
  • išaugęs Baltijos jūros regiono identitetas. 

Iki 2010 m. rugsėjo mėn. atlikti šie darbai:

  • Klausimyno apie klimato kaitą adaptavimas Lietuvai ir tikslinės grupės respondentų nuomonių analizė
  • Panevėžio rajono bendrasis įvertinimas
  • Panevėžio rajono pažeidžiamumo įvertinimas
  • 2009 m. rugsėjo mėn. Lietuvos agrarinės ekonomikos institute įvyko seminaras „Klimato kaitos iššūkiai ir galimybės Lietuvos žemės ūkiui“, siekiant įvertinti galimybes ir grėsmes, atsiveriančias Lietuvos žemės ūkiui dėl klimato kaitos
  • 2009 m. lapkričio mėn. ir 2010 m. gegužės mėn. įvyko du darbiniai seminarai Panevėžio rajone, kuriame dalyvavo tikslinių grupių atstovai iš Panevėžio r. (seminarų temos: „Klimato kaitos problemos sprendimo aktualijos Panevėžio rajone“ ir „Klimato kaitos iššūkiai ir galimybės verslui žemės ir miškų ūkyje Panevėžio r.“

2011-05-18 Panevėžyje įvyko seminaras tema „Klimato kaitos iššūkiai ir galimybės augalininkystės, gyvulininkystės ir miškininkystės įmonių gamybos veiklai Panevėžio rajone“

 

2011-11-03 Tarptautinė konferencija apie klimato kaitą Rygoje

Išorinės nuorodos