Tarptautinis projektas „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“ (ISM+ projektas)

2015-12-14
Tarptautinis projektas „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“ (ISM+ projektas)
erasmus-plius-logo.jpeg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą ERASMUS+ programos tarptautinį strateginių partnerysčių projektą „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“ (ISM+ projektas), sutarties Nr. 2015-1-PL01 – KA202-016871.

 

Europos ūkininkai ir jų paveldėtojai gyvena nuolat besikeičiančioje rinkoje ir turi būti pasiruošę naujai žemės ūkio politikai po 2015 m., kuri suteikia daugiau galimybių gaminti ką nori ir kiek nori. Naujųjų Europos Sąjungos šalių ūkininkai tai patiria labiausiai, ypač mažiau palankiose ūkininkauti ir nuošaliose vietovėse gyvenantys smulkūs ūkininkai. Tokių šeimos ūkių daugiausia yra Vidurio ir Rytų Europoje. Kad jie išliktų, būtina ugdyti ūkininkų verslumo gebėjimus. Vienas iš verslumo komponentų yra strategijos pasirinkimas. Tačiau ūkininkai dažniausiai susikoncentravę į kasdienių darbų atlikimą labiau negu į strateginius sprendimus. Imtis iniciatyvos vis dar lieka didelis iššūkiu.

 

Interaktyvaus strateginio valdymo (ISV) metodas buvo pristatytas trijose Vidurio ir Rytų Europos šalyse Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo tarptautinio projekto metu 2011–2013 metais, instruktuojant pienininkystės ūkininkus ir konsultantus, kaip parengti ūkio strategiją. Mokymuose dalyvavę ūkininkai juos įvertino palankiai. Teigiamas šių mokymų poveikis ūkininkų kompetencijoms buvo pagrįstas moksliškai. Remiantis sukaupta teigiama patirtimi, ISM+ projekte keliami tokie tikslai:

 • atlikti kontekstinę vietinio žemės ūkio sektoriaus analizę, siekiant geriau pritaikyti ISV metodą ir suprasti mokymų rezultatus;
 • pritaikyti ISV metodą įvairių žemės ūkio sektorių ūkininkams ir studentams (augalininkystės, pienininkystės, mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės);
 • papildyti ISV metodą į rinką orientuotomis plėtros galimybėmis;
 • paruošti mokymų medžiagą, prieinamą kuo daugiau kalbų (anglų, vokiečių, lenkų, lietuvių ir slovėnų);
 • ekonominiam ūkininko pasirinkimo įvertinimui pridėti verslo planavimo modulį;
 • pagerinti ūkininkų, konsultantų, žemės ūkio studentų verslumo kompetencijas;
 • įvertinti mokymų ir priemonių naudojimo efektyvumą;
 • projekto metodams ir rezultatams viešinti sukurti tarptautinį interneto puslapį.

 

Yra kelios projekto tikslinės grupės, pirmoji – tai ūkininkai ir žemės ūkio mokyklų studentai, antroji – konsultantai ir žemės ūkio mokyklų mokytojai.

 

Projekto konsorciumą sudaro mokslinių tyrimų, mokymų, konsultavimo ir žemės ūkio verslo organizacijos. Kadangi projektą įgyvendina žemės ūkio universitetai (Vageningeno, Liublianos ir Varšuvos), Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) ir visų dalyvaujančių šalių profesinės ūkininkų asociacijos, konsultavimo tarnybos, tai padės užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, žinių sklaidą, sąveiką tarp mokslo ir praktikos.

 

ISM+ projekte pagrindinis dėmesys skiriamas naujiems produktams kurti, o tai atitinka programos ERASMUS+ tikslus. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos ūkininkų, konsultantų ir mokytojų gebėjimų ugdymui, rengiant ir plėtojant strategijas, ieškant naujų rinkos galimybių. Projekto metu bus sukurta ES verslumo ir strateginio valdymo platforma.

 

Projektą koordinuoja Varšuvos gamtos mokslų universitetas, o mūsų šalyje – LAEI kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais. Bendradarbiaujama su partneriais iš Lenkijos, Nyderlandų, Slovėnijos, Austrijos ir Vokietijos.

 

Projekto rezultatai:

 • Atlikta kontekstinė pienininkystės sektoriaus analizė Lietuvoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, Austrijoje ir Nyderlanduose atitinkamose srityse – sektoriaus ūkių plėtros galimybės, ekonominės, socialinės ir institucinės kliūtys. Analizė remiasi tiek antrinių duomenų (sektoriaus duomenų) analize, tiek tiesioginiu klausimynu (apklausiant svarbiausius sektoriaus ekspertus ir suinteresuotąsias šalis). Duomenys buvo analizuojami PCA, ANOVA, klasterinės analizės ir žingsninės regresijos metodais. Tyrimo rezultatai „Suinteresuotųjų lūkesčiai dėl pienininkystės ūkių plėtros strategijų iš Centrinės ir Vakarų Europos perspektyvos“ („Stakeholders' expectations for dairy farm development strategies from a Central-Eastern and Western European perspective“) išspausdinti moksliniame žurnale „The German Journal of Agricultural Economics“ (ISI Web of Science).
 • Sukurtas tinklalapis „Entrepreneurship with Vision“ http://ism.sggw.pl/. Pagrindinė tinklalapio kalba – anglų. Tinklalapyje skelbiami visi projekte sukurti intelektualiniai produktai visomis numatytomis kalbomis: anglų, vokiečių, lenkų, lietuvių ir slovėnųų.
 • Interaktyvaus strateginio valdymo (ISV) priemonė pritaikyta įvairių žemės ūkio sektorių ūkininkams (augalininkystės, galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, bitininkystės, sodininkystės ir daržininkystės). ISV remiasi trimis pagrindiniais principais: verslininko akcentavimas, sąveika su aplinka ir dėmesys faktinei žemės ūkio verslininko pažangai. Priemonę sudaro klausimų, atsižvelgiant į visus aspektus – verslininką, verslą ir aplinką, sąrašas, į kurį ūkininkas turi atsakyti. Po šios analizės pereinama prie būsimos strategijos, kuri priklauso nuo ūkininko ambicijų ir vizijos. Remdamasis išanalizuota situacija, ūkininkas renkasi keletą galimų strategijų ir vertina galimas alternatyvas, o tai padeda išgryninti tinkamiausią variantą. Nors dalis klausimų įvairiems sektoriams vienodi, tačiau pateikiama ir specifinių tam tikro sektoriaus klausimų.
 • Sukurtas ISV metodo naudotojo vadovas: mokymų tikslai, išsamūs sąvokų paaiškinimai, ISV priemonės klausimai ir praktiniai pavyzdžiai. ISV mokymų instruktoriams parengti metodo naudotojo principai, kuriuose pateikti tokie papildomi aprašymai: besinaudojančiųjų internetine ISV priemone valdymas, pateikiamų priemonės diagramų paaiškinimai, trijų dienų mokymų tikslinėms grupėms programa.

Parsisiųsti lietuvių kalba: http://ism.sggw.pl/wp-content/uploads/2018/10/O4-ISM-HANDBOOK-IN-LITHUANIAN.pdf

 • Parengtas rinkodaros mokymų ūkininkams modulis, kuriame pateikiama: įžanginis rinkodaros proceso pristatymas, esamos ūkio situacijos savianalizės pratimai, ūkių silpnybių ir stiprybių vertinimo rinkodaros aspektu metodika, rekomendacijos rinkodaros tikslams pasiekti, rinkodaros sprendimų priėmimo etapai.

Parsisiųsti lietuvių kalba: http://ism.sggw.pl/wp-content/uploads/2018/10/O6-Marketing-Module-LITHUANIAN.pdf

 • ISV mokymų metu pasirinktos strategijos konkretizavimui sukurtas verslo ekonominis planavimo ir investavimo simuliacinis modelis (Excelaplinkoje), kuriuo naudojantis nustatomi investicijų poreikio, dydžio ir atsiperkamumo rodikliai įvairių sektorių ūkininkų ūkiams.

Parsisiųsti modulį (kalba pasirenkama parsisiuntus): http://ism.sggw.pl/publications-and-downloads/business-planning-module/

 • Sukurtos tinklo kūrimo metodologinės gairės – skirtos instruktoriams ir žemės ūkio konsultantams. Jose pateikiamos rekomendacijos, kaip skatinti ir palaikyti tinklų žemės ūkio sektoriuje kūrimą. Taip pat teikiamos rekomendacijos, kaip įgyvendinti tinklo koncepciją ISV mokymuose.

Parsisiųsti lietuvių kalba: http://ism.sggw.pl/wp-content/uploads/2018/10/O7-Networking-Guidelines-in-LITHUANIAN-1.pdf

 • Remiantis projekto metu sukaupta patirtimi, sukurtas interaktyvaus strateginis valdymo (ISV) žemės ūkyje žemės ūkio studentų mokymų planas ir gairės. Čia pateikiamos rekomendacijos, taikant šį mokymų metodą studentams. 

Parsisiųsti lietuvių kalba: http://ism.sggw.pl/wp-content/uploads/2018/10/O8-ISM-training-guideline-for-students-in-LITHUANIAN.pdf

 • Knyga „Priemonės, skirtos verslumui ir komunikacijai skatinti mažuose ūkiuose“ išsamiau apibūdina ISV projektą, metodą ir priemones, pateikiant kai kuriuos praktinius projektų dalyvaujančių šalių ūkių pavyzdžius. Leidinys publikuotas anglų kalba.

Parsisiųsti anglų kalba: http://ism.sggw.pl/publications-and-downloads/book-farming-with-vision-strategy-networking-marketing-and-business-planning/

 

Šis Europos Sąjungos ERASMUS+ programos tarptautinių strateginių partnerysčių projektas „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“ (ISM+ projektas) finansuojamas pagal sutartį Nr. 2015-1-PL01 – KA202-016871.

„Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį nėra laikoma turinio patvirtinimu, turinys atspindi tik autorių nuomonę. Taip pat Komisija nėra atsakinga už bet kokį šio leidinio ir jame pateiktos informacijos naudojimą.“


 

Projekto trukmė: 2015 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. rugpjūčio mėn.


© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.

Išorinės nuorodos
Projekto publikacijos