Holistinis rizikos vertinimas žemės ūkio sektoriuje: samprata, modeliai ir taikymai (AGRIRISK)

2017-12-21
Holistinis rizikos vertinimas žemės ūkio sektoriuje: samprata, modeliai ir taikymai (AGRIRISK)
0001.jpg
Projekto grupė:dr. Tomas BaležentisEKVI Lina NovickytėEKVI

Holistinis rizikos vertinimas žemės ūkio sektoriuje: samprata, modeliai ir taikymai (AGRIRISK)

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0020

 

Projekto tikslas - išanalizavus rizikos valdymo žemės ūkyje koncepciją ir modelius, remiantis holistine paradigma sudaryti kompleksinį rizikos žemės ūkyje valdymo modelį.

Šiandieniniame informacijos amžiuje rizikos valdymo strategijos turi būti vystomos taikant holistinį požiūrį, kurio dėka galima integruoti atskirų rizikos rūšių ir jų tarpusavio sąveikos poveikio valdymą žemės ūkio veiklai. Pažymėtina, kad žemės ūkio veikla globaliomis sąlygomis reikalauja naujos strateginės iniciatyvos siekiant suvaldyti neigiamą įvairialypės rizikos poveikį žemės ūkui. Taigi kompleksinis rizikos valdymas padeda vienu metu identifikuoti net keleto rizikos rūšių sukeliamas grėsmes, o to pasekoje padidėja priimamų ekonominių sprendimų efektyvumas. Svarbu pažymėti, kad integruotas rizikos valdymas suteikia pagrindą nustatyti ir įvertinti įvairių tipų neapibrėžtumus, kurie yra reikšmingi formuojant verslo strategiją. Holistinis požiūris į problemą leidžia pasiekti sinergiją siekiant labiau įvertinto sprendimo, kadangi įtraukia visas suinteresuotąsias šalis, kurios susiduria su neigiamomis žemės ūkio rizikos pasekmėmis ir imasi veiksmų jas valdyti; atsižvelgia į visą spektrą skirtingų rizikų, analizuoja ir įvertina įvairias rizikos valdymo strategijas ir leidžia įvertinti skirtingas alternatyvas formuojant rizikos valdymo procesą. Rizikos žemės ūkyje valdymo tikslas - siekti žemės ūkio veiklos veiksmingumo, o ne tik spręsti atskiro ūkininko problemą. Didėjanti rizika žemės ūkyje lemia didesnį nepastovumą šiame sektoriuje ir gali tapti pagrindine kliūtimi plėtrai, ekonomikos augimui ir skurdo mažinimui.

Podoktorantūros studijų stažuotės vadovas - dr. Tomas Baležentis

Podoktorantūros studijų stažuotoja - dr. Lina Novickytė

Projekto trukmė: 2017 m. gruodžio 1 d. - 2019 m. lapkričio 30 d.

Projekto vykdytojas: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Finansavimo šaltinis:Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.