Oficialiosios statistikos darbų programa 2024

2024-01-22
Oficialiosios statistikos darbų programa 2024

Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas (EKVI), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statistikos 1999-12-23 įstatymu Nr. VIII-1511 (Žin., 1999, Nr. 114-3299), pagal Oficialiosios statistikos darbų programą (OSDP) atlieka numatytus darbus ir tyrimus, kurie būtini valstybės valdymui, o visuomenė gauna kokybišką statistinę informaciją.

 

EKVI sudaro žemės ūkio ekonomines sąskaitas, atlieka žemės ūkio augalų pasėlių ploto, derlingumo ir derliaus prognozes, gyvulių skerdimo prognozes ir ūkių veiklos apskaitos rezultatų tyrimą.

 

Parengta statistinė informacija labai svarbi įvertinant ES šalių, iš jų – ir Lietuvos žemės ūkyje vykstančius ekonominius ir socialinius pokyčius, rengiant makroekonomikos prognozes, vykdant žemės ūkio ir kaimo raidos mokslo tyrimus, priimant Bendrosios žemės ūkio politikos sprendimus.

 

Minėti EKVI darbai ir tyrimai priskiriami Europos statistikai, vykdomi pagal ES teisės aktus, laikantis Europos statistikos praktikos kodekso principų. Statistinė informacija nustatytu laiku ir formatu teikiama Eurostatui, kitoms tarptautinėms organizacijoms. Ji prieinama ir plačiajai visuomenei. Visa informacija pateikiama Eurostato, Europos Komisijos interneto svetainėse.

 

Informacija apie Kodeksą Eurostato svetainėje https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/overview

 

 

Informacijos skelbimo kalendorius

 

2024 m. informacijos skelbimo kalendorius


 

Darbai, tyrimas

Laikotarpis

Periodiškumas

Informacijos pateikimo data

Informacijos rūšis

Žemės ūkio augalų pasėlių ploto, derlingumo ir derliaus prognozės

2024 m.

mėnesinis

birželio 27 d.

rugpjūčio 29 d.

rugsėjo 27 d.

teminės lentelės

 

Gyvulių skerdimo prognozės

2024 m.

metinis

vasario 15 d.

Žemės ūkio ekonominės sąskaitos 

2023 m.

metinis

lapkričio 11 d.

Eurostato, VDA rodiklių duomenų bazės

spalio 31 d.

teminė lentelė

 

 

 

 

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT)


 

Europos Sąjungos (ES) šalyse, įgyvendinant Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP), nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, vykdomas ūkininkų veiklos ekonominės ir finansinės būklės monitoringas. Tai padeda daryti ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ši sistema pradėjo funkcionuoti Europos ekonominėje bendrijoje (EEB) kartu su BŽŪP. EEB, atsižvelgdama į steigimo sutartį, EK siūlymą ir Europos Parlamento nuomonę, kad BŽŪP plėtra reikalauja objektyvios ir visapusiškos informacijos apie įvairių kategorijų ūkių pajamas ir jų ūkinę veiklą, 1965 m. birželio 15 d. priėmė reglamentą Nr. 79/65/EEB dėl Bendrijos tinklo ūkių apskaitos duomenims kaupti sukūrimo. 2009 m. Europos Sąjungos taryba patvirtino naują reglamentą (Council Regulation (EC)) Nr. 1217/2009, kuris pakeitė ankstesnįjį.

Tyrimo tikslas – vykdyti prekinės žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų stebėjimą, formuoti ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų bazę ir teikti pirminės ūkių apskaitos duomenis ES ŪADT.

Europos Sąjungos ŪADT sistema veikia nuo 1965 m., ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES BŽŪP. Kiekviena šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti ŪADT.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 m. kasmetiniuose leidiniuose.

 

Leidiniai: Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)

 

 

Žemės ūkio ekonominės sąskaitos (ŽŪES)

 

Bendrosios žemės ūkio politikos stebėsenai ir vertinimui atlikti reikia patikimos naujausiosios palyginamos informacijos apie ekonominę situaciją žemės ūkyje. Žemės ūkio makroekonominei analizei yra sukurta žemės ūkio ekonominių sąskaitų sistema (ŽŪES).

Pagrindinė ŽŪES paskirtis – analizuoti žemės ūkio produkcijos gamybos procesą, sukurtą pridėtinę vertę ir apskaičiuoti žemės ūkio subjektų iš žemės ūkio veiklos gaunamas pajamas. ŽŪES galutinius metinius skaičiavimus Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka nuo 1995 metų pagal bendrą ES šalyse taikomą metodiką.

ŽŪES sudaromos remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. gruodžio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 138/2004 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1). Šiame reglamente nustatyta bendrų standartų, apibrėžimų, klasifikacijų ir apskaitos taisyklių sistema, skirta valstybių narių ekonominėms sąskaitoms sudaryti pagal Bendrijos statistinius reikalavimus. Reglamentas taikomas visose valstybėse narėse, tai leidžia gauti palyginamuosius visų valstybių narių rodiklius ir objektyviai įvertinti žemės ūkio ekonominės veiklos rezultatus.

 

ŽŪES rodiklių duomenų bazė

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

 

Pasiteirauti:

Vaida Šapolaitė

Išteklių ekonomikos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

Tel. (8 5) 262 2057, el. p. vaida.sapolaite@ekvi.lt

 

 

Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos prognozės (AGPP)

 

Siekiant užtikrinti, kad Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) būtų tinkamai administruojama, Europos Komisijai (EK) reikia reguliariai teikti duomenis apie augalų plotus, derlingumą ir augalininkystės produkciją.

BŽŪP analizei taip pat reikia duomenų apie gyvulininkystės sektoriaus rodiklius – jautienos, veršienos, kiaulienos, avienos, ožkienos rinkas, gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos tendencijas.

Tikslas – atlikti trumpalaikes žemės ūkio augalų naujo derliaus ir gyvulių skerdimo prognozes ataskaitiniais metais ir pateikti Statistikos departamentui nustatytais terminais.

Žemės ūkio augalų derliaus ir gyvulininkystės produkcijos prognozės rengiamos nuo 2004 metų pagal vieningą ES metodiką.

 

AGPP rodiklių duomenų bazė

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

 

Pasiteirauti:

Artūras Lakis

Išteklių ekonomikos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas

Tel. +370 5 2617111, el. p. arturas.lakis@ekvi.lt

 

© 2024
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą 
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga