Lietuvos socialinių mokslų centro žinių komercinimo ir MTEP produktų perdavimo masto didinimas

2021-06-30
Lietuvos socialinių mokslų centro žinių komercinimo ir MTEP produktų perdavimo masto didinimas
kuriame Lietuvos ateiti 2014-2020.

Projekto pavadinimas: „Lietuvos socialinių mokslų centro žinių komercinimo ir MTEP produktų perdavimo masto didinimas“

 

Projekto kodas: 13.1.1-CPVA-K-703-04-0003

 

Finansavimo fondas: Europos regioninės plėtros fondas

 

Projekto trukmė: 2021 05 03 – 2023 11 30

 

Bendra projekto vertė: 289 394 Eur

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos socialinių mokslų centras

 

Projekto tikslas – padidinti Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) žinių komercinimo ir technologijų bei produktų perdavimo mastą, sustiprinant darbuotojų gebėjimus šioje srityje.

 

Numatytos veiklos:

1. Mokymai, susiję su žinių gilinimu ir technologijų bei produktų perdavimu;

2. Technologijų ir produktų komercinimui parengimas (komercinimo strategijos);

3. Įgyvendinami technologijų ir produktų komercinimo veiksmai (dalyvavimas parodose; MTEP produktų pristatymo renginių organizavimas ir pravedimas).

Projektu siekiama pagilinti LSMC žinias komercinimo bei technologių perdavimo srityse; parengti komercinimui termoizoliacinių medžiagų iš avių vilnos gamybos technologiją ir jos produktus bei Ūkių gamybos optimizavimo modelį; padidinti technologijų bei produktų perdavimo mastą.

 

Siekiami rodikliai: Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų gautų MTEP užsakymų skaičius – 12; Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimas – 100 proc.; Pokyčio: R.N.737-01.2.2-CPVA-K-703-2 Mokslo ir studijų institucijos, dalyvavusios projekto veiklose, sutarčių su įmonėmis finansinės vertės pokytis 12000 Eur.

 

Finansavimas: Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

 

Projekto įgyvendinimo grupė: Artūras Lakis, dr. Virgilijus Skulskis, dr. Irena Kriščiukaitienė, dr. Aistė Galnaitytė, dr. Virginia Namiotko, dr. Arūnas Kremensas, dr. Sigitas Vėjelis, dr. Saulius Vaitkus, dr. Agnė Kairytė.

Naujienos apie projektą